Onbetaalde herendiensten

Wes Holleman | 30-01-2019 | 3 Reacties » | permalink

Hij was onderzoeksdirecteur van de Graduate School of Pharmacy aan de University of Missouri (Kansas City). Een echte netwerker. Hij haalde jaarlijks tonnen aan onderzoek­subsidies binnen. Maar hij is onlangs opgestapt omdat hij de eer aan zichzelf wilde houden. Hij werd namelijk beschuldigd van machtsmisbruik jegens studenten. Hij placht ze vriendelijk doch dringend te vragen om, zonder betaling, huishoudelijke klusjes in de privésfeer voor hem op te knappen. Zij meenden dat niet te kunnen weigeren omdat ze als student afhankelijk waren van zijn goedgunstigheid. Door jarenlang willens en wetens zulke buitenprofessio­nele relaties met studenten aan te gaan, heeft hij zich schuldig gemaakt aan onprofessioneel gedrag. Dergelijke relaties kunnen trouwens ook rechtstreeks de professionele integriteit aantasten: wanneer ik als student gratis voor jou werk, mag ik van jou als docent ook extra coaching bij mijn werkstukken en een coulante beoordeling van mijn studieprestaties verwachten.
Het eigenaardige is dat hij allang collegiale signalen had gekregen dat zijn gedrag niet door de beugel kon. Waarom ging hij er dan toch mee door? De hoogleraar kwam oorspronkelijk uit India en zijn ‘slachtoffers’ waren Indiase studenten die met een tijdelijke verblijfsvergunning Farmacie studeerden. Ik denk dat zowel de Indiase hoogleraar als de betrokken Indiase studenten hun weder­zijdse relatie niet zozeer interpreteerden als die tussen Professional en Student, maar veeleer als die tussen Patroon en Cliënt. Als bedreven netwerker was hij actief binnen de lokale Indiase of Hindoestaanse gemeenschap en trok hij zich ook het lot van de Indiase studenten aan. Door zijn functie als docent-beoordelaar kon hij hen maken en breken, want wie z’n studie voortijdig moet beëindi­gen verliest automatisch z’n verblijfsvergunning. Maar in zijn veelkleurige patronagerol had hij het beste met hen voor. Hij nodigde hen bij zich thuis uit en bracht hen in contact met land- en geloofsgenoten. Hij behandelde hen als ‘vrienden’ (of liever: bevriende cliënten) en straalde uit dat hij vanuit zijn positie al het mogelijke wilde doen om hen in hun belangen te beschermen tegen de boze buitenwereld. Maar in zo’n etnische patronageverhouding geldt “vóór wat hóórt wat”. Zo verwachtte hij van hen dat ze in voor­komende gevallen hand- en spandiensten verleenden (aan de lokale etnische gemeenschap of natuurlijk ook aan hemzelf), net zoals de middeleeuwse landheer in West-Europa van zijn horige boeren verlangde dat ze, in ruil voor zijn bescherming, onbetaalde ‘herediensten’ (= corvées, prestations) verrichtten.
Bron: Chronicle H.E. (16/1/2019), The Kansas City Star (18/11/2018)

Zendbrief tegen zedenverwildering

Wes Holleman | 28-01-2019 | 2 Reacties » | permalink

Een hoogleraar van de openbare Technische Universiteit Delft (TUD) heeft publiekelijk een orthodox-christelijke zendbrief tegen zedenverwildering onderschreven. In deze zendbrief (de zgn. Nashvilleverklaring) wordt beweerd dat homoseksueel gedrag, evenals overspel en andere seksuele liefhebberijen, in het licht van de Bijbelse Boodschap zondig is. Daar zal niemand van opkijken. Onkuisheid wordt immers sinds mensenheugenis als één van de zeven hoofdzonden beschouwd. Maar homoseksuele studenten kunnen dit als respectloos ervaren. Zij kunnen erop wijzen dat de uitlatingen van de docent strijdig zijn met het inclusieve gedachtengoed van de TUD. Het Openbaar Ministerie heeft zelfs aangekondigd een onderzoek te starten naar de eventuele onrechtmatigheid van de Nashvilleverklaring: is dit groepsbelediging of wordt hier tot discriminatie van praktiserende homo­seksuelen opgeroepen?
Naar mijn indruk is de Nashvilleverklaring echter vooral voor intern gebruik bedoeld. De ver­talers en onderschrijvers van de zendbrief richten zich tot de leden en vrienden van orthodox-christelijke kerkgemeenschappen: bekeer u tot het smalle pad dat naar het Koninkrijk Gods leidt! En misschien richt de Verklaring zich, nog specifieker, tot de orthodox-christelijke predikanten en pastorale werkers: het is zondig om zondig gedrag te vergoelijken! houd u verre van valse profeten die de traditionele definitie van zondig gedrag willen uithollen en die de gelovigen voorspiegelen dat ze het Koninkrijk Gods wel deelachtig kunnen worden, ook al vol­harden ze in hun zedeloos gedrag! Volgens mij maken de vertalers van de Verklaring zich niet schuldig aan groepsbelediging en roepen ze hun geloofsgenoten evenmin op om praktiserende homoseksuelen te discrimineren. [Maar er bestaat wel een risico dat sommige kerkgemeen­schappen zich door de Verklaring gesterkt voelen in een neiging om praktiserende homoseksu­elen in eigen kring terecht te wijzen en eventueel ook uit de eigen kring te weren].
Er zijn ook geen aanwijzingen dat de betrokken Delftse docent misbruik tracht te maken van zijn positie met het doel de refor­matorische veroordeling van homoseksueel gedrag middels zijn onderwijs ingang te doen vinden. Ik denk dat de Verklaring voor het O.M. geen aanleiding biedt om vervolging in te stellen en dat de Delftse docent evenmin van onprofessioneel handelen beticht kan worden. Hij kan zich beroepen op zijn vrijheid van meningsuiting.
Lees verder … (PDF)

Hergebruik van schooltoetsen

Wes Holleman | 21-01-2019 | 1 Reactie » | permalink

Piet zit in havo-3. Hij vraagt raad op het Scholierenforum (16/1/2019). De klasgenoten communiceren met elkaar via een digitale klassenapp. Nu zijn er in de toetsweek clandestiene foto’s van elke toets gemaakt (ook door sommige andere klassen) en deze worden ongevraagd via de klassenapp verspreid. Dat betekent dat leerlingen in voorkomende gevallen ongevraagd voorkennis op hun schermpje krijgen van toetsen die ze nog moeten maken. Ik begrijp van Piet dat het op zijn school strijk en zet is: dat een toets die op het ene tijdstip is afgenomen, na­genoeg ongewijzigd op een volgend tijdstip door docenten wordt hergebruikt (in een andere parallelklas, voor een herkansing, of voor een nieuw leerlingcohort). En ik begrijp dat deze school weinig prioriteit geeft aan de bestrijding van clandestiene reproductie en verspreiding van afgenomen toetsen (bv. door het verbieden van minicamera’s, smart­phones en smart­watches tijdens toetssessies).
Piet vindt dit onprettig. Hij zit op school om iets te leren, hij maakt de toetsen om te controleren of hij de leerdoelen bereikt heeft en hij is dus niet gediend van clandestien vergaarde voor­kennis. Hij kan best begrijpen dat spieken, frauderen en meeliften-in-groepsopdrachten voor sommige medeleerlingen de enige uitweg is om zonder zittenblijven het begeerde diploma te verwerven, maar hij wenst voor zichzelf op integere wijze de leerdoelen te bereiken. Zijn conclusie is: ik moet stappen ondernemen om deze verspreiding van voorkennis via de klassen­app te doen stoppen. [Een bijkomend motief kan zijn dat hij enerzijds lid wil blijven van de klassenapp, een waardevol communicatiemedium binnen zijn klassegroep, maar dat hij ander­zijds niet langer medeplichtig wil zijn aan de instandhouding van deze frauduleuze praktijk en geen persoonlijk nadeel wil ondervinden als de fraude ontdekt zou worden].
Probleemanalyse in de forumdiscussie:
1) Als daders en meelopers door de school gesnapt worden, hebben ze straf te duchten (zowel de verspreiders als de gebruikers van voorkennis krijgen vermoedelijk een één).
2) Bij een redelijk vermoeden van voorkennis wordt de toets ongeldig verklaard en moet iedereen de toets overdoen.
3) Als klokkenluider word je door de klasgenoten uit de vriendengroep gestoten en kom je alleen te staan.
4) Is er een mogelijkheid van klokkenluiden met anonimiteitsgarantie, en zo ja, hoe waterdicht is zo’n garantie?
5) Ook als anonieme klokkenluider, blijf je met een immens schuldgevoel zitten, want ‘maten­naaien’ tast je gevoel van eigenwaarde aan.
6) Zorg gewoon dat je zelf buiten het fraude- en voorkenniscircuit blijft (en beëindig dus je lidmaatschap van de klassenapp?).
7) Als het niet jouw probleem is, bemoei je je er dan ook niet mee (je bent niet verplicht de school ervan in kennis te stellen als medeleerlingen de schoolregels overtreden).
Ik weet niet wat Piet uiteindelijk besloten heeft, maar vermoedelijk is bij hem het verlammende besef doorgebroken dat zijn persoonlijke ethiek moet wijken voor zijn loyaliteit tot de klasse­groep. Liever een beetje vuile handen in een warme vriendenkring dan de schone handen van een outcast. Maar eigenlijk is het de schuld van onprofessionele docenten, die hun toetsen hergebruiken in parallelklassen en herkansingen, en die niet de energie kunnen opbrengen om een behoorlijke itembank op te bouwen.

Ondeugdelijk tentamen ongeldig verklaard

Wes Holleman | 15-01-2019 | 1 Reactie » | permalink

De Avans Hogeschool (Breda, Den Bosch, Tilburg) heeft een online nieuwsmagazine met een onafhankelijke redactie. Zij heeft de prijzenswaardige gewoonte om regelmatig verslag te doen van uitspraken van het hogeschoolbrede Beroepscollege voor de Examens. Vorige week ging het over laatstejaarsstudenten van de Engelstalige ASIS (Avans School of International Studies) in Breda, die in beroep waren gegaan tegen het feit dat de examencommissie een door hen afgelegd tentamen ongeldig had verklaard (Punt-Avans 10/1/2019). Helaas komt dergelijk onheil vaker voor: dat je het tentamen te goeder trouw hebt afgelegd en voldoende hebt ge­maakt, maar dat je het toch moet overdoen omdat een onbekend aantal tentamendeelnemers voorkennis heeft gehad van de tentamenvragen. Maar deze keer lag het anders.
Een student had bij de examencommissie geklaagd dat het afgelegde tentamen niet represen­tatief was voor de onderwezen stof. De commissie onderzocht de kwestie en kwam inderdaad tot de conclusie dat het afgenomen tentamen slechts twee van de tien vast­gestelde leerdoelen dekte. Daarom besloot zij het tentamen ongeldig te verklaren. En dat besluit is onlangs bevestigd door het Beroepscollege van de hogeschool: alle tentamendeelnemers moeten zich dus alsnog aan een verbeterde versie van het tentamen onderwerpen.
Als ik het goed begrijp, wordt de kwaliteit van de cursus niet in twijfel getrokken. De docent heeft z’n best gedaan de tien voor­geschreven leerdoelen te bereiken en de opgedragen studie­taken waren daarop afgestemd. Wie goed zijn best deed, kon alle tien de leerdoelen realiseren. Door de examencommissie wordt evenmin gesuggereerd dat de docent gesjoemeld heeft met de voorlichting over de tentameneisen: dat hij hun geadviseerd zou hebben zich bij de tentamen­voorbereiding te concentreren op de twee gewraakte leerdoelen en de overige acht leerdoelen links te laten liggen. Het enige kritiekpunt van de commissie is dat de toetstaken van het tentamen niet representatief zijn voor de gehele verzameling van doeltaken die de cursusdeel­nemers onder de knie moesten krijgen. Kennelijk hanteert de examencommissie als uitgangs­punt dat de studieleiding op basis van de uitkomsten van de summatieve eindtoets behoort te kunnen garanderen dat alle tien de leerdoelen in voldoende mate bereikt zijn. Op dat uitgangs­punt valt heel wat af te dingen (tabel A).
Een tentamen is ondeugdelijk als deelnemers zakken terwijl ze de stof voldoende beheersen of als ze slagen terwijl ze de stof niet voldoende beheersen. Wanneer deelnemers voorkennis hebben van de toetstaken (de steekproef uit de verzameling van doeltaken die in de leerdoelen besloten liggen), dan is het verdedigbaar het tentamen wegens ondeugdelijkheid ongeldig te verklaren. Dat is eveneens het geval als de slaagkans kunstmatig door de docent is opgekrikt door vooraf hints te geven over de deelverzamelingen van doeltaken die binnen resp. buiten de steekproef zullen vallen. Ook is het verdedigbaar dat een tentamen ongeldig wordt verklaard als het slaagpercentage kunstmatig door de docent is opgevijzeld door alleen gemakkelijke toetsitems in de steekproef op te nemen en de diepere beheersing ongetoetst te laten. Maar, naar mij dunkt, gaat de examencommissie van ASIS te kort door de bocht als zij een door de docent afgenomen summatieve eindtoets ondeugdelijk acht en ongeldig verklaart, enkel en alleen op grond van het feit dat deze eindtoets geen getrouwe afspiegeling is geweest van de leerdoelen van de cursus.
Lees verder naar tabel A en Naschrift (PDF)