Is homoseksueel gedrag zondig? (II)

Minister Plasterk vroeg zich eertijds af, in hoeverre men leerlingen op een door de overheid bekostigde school mag voorhouden dat homoseksueel gedrag zondig is (7/11/2009). Kennelijk is die vraag nog steeds niet afdoende beantwoord, want minister Slob heeft bericht dat hij de Onderwijsinspectie op islamitische basisscholen afstuurt omdat ze een lesboek gebruiken waarin gesteld wordt dat homoseksueel gedrag in strijd is met Allahs geboden (NOS 12/9/2019). Okay, dat mag hij doen. Maar hij gaat volgens mij over de rechtsstatelijke schreef als hij reformatorisch-christelijke en joodse basisscholen in dat opzicht ongemoeid laat. Uit het oogpunt van Gelijke Behandeling had hij de Onderwijsinspectie in-één-moeite-door moeten opdragen te controleren of leerlingen van dié scholen eveneens de bijbelse opvattingen over de zondigheid van homoseksueel gedrag krijgen ingeprent. Uit het recente EO-programma van Jacobine over de Biblebelt (NPOstart 14/9/2019) leren we overigens dat het niet zozeer van belang is of men homoseksueel gedrag als zondig bestempelt maar hoe men met die zo­genaamde zondaars meent te moeten omgaan.

4 reacties op “Is homoseksueel gedrag zondig? (II)”

 1. Wes Holleman zegt:

  De Volkskrant (19/9/2019) publiceerde een interview met Marietje Beemsterboer over de burgerschapsvorming in het islamitisch basisonderwijs, en meer in het bijzonder over hun wettelijke opdracht om discriminatie van homoseksuelen tegen te gaan.
  Even een kanttekening bij de woordkeus in het interview. De interviewer doet het voorkomen dat islamitische basisscholen tot opdracht hebben bij hun leerlingen de homoacceptatie te bevorderen. Ik vraag me af of dat niet een brug te ver is: wordt van iedere Nederlandse burger verwacht dat hij of zij iedere medeburger van ganser harte accepteert of is het voldoende dat burgers verdraagzaam en ‘fatsoenlijk’ (dus zonder onrechtmatige discriminatie) met hun medeburgers (c.q. mede-ingezetenen) omgaan?

 2. Wes Holleman zegt:

  Fractievoorzitters Dijkhoff (VVD) en Segers (CU) op het scherp van de snede: wat is het verschil tussen salafistische en refo-scholen (Reformatorisch Dagblad 21/9/2019a, 21/9/2019b)?
  Update: Op 12 september is door SP, PvdA, GL, D66 en PVV de motie Kwint c.s. ingediend, waarin aan minister Slob wordt gevraagd een breder ‘onderzoek te doen naar de mate waarin lesmethodes in zowel primair als voortgezet onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit voldoen aan de kerndoelen en vallen binnen de wettelijke kaders’. Deze motie is op 1 oktober door de Tweede Kamer aanvaard (met de tegenstemmen van CU en SGP), maar het was toen nog niet bekend of de minister bereid is die motie op stel en sprong uit te voeren (het kan zijn dat hij eerst wacht op de uitkomsten van het inspectieonderzoek naar de islamitische basisscholen). Het Reformatorisch Dagblad (2/10/2019) bericht dat het met name om de reformatorische lesmethode Wonderlijk gemaakt gaat. Ook wordt het SGP-kamerlid Bisschop geciteerd: “De motie komt dichtbij de zogenoemde gedachtenpolitie. Je mag kennelijk niet meer uitdragen dat homoseksualiteit zondig is. Dat vind ik bedenkelijk.” Ik denk dat de islamitische basisscholen het roerend met hem eens zijn.

 3. Wes Holleman zegt:

  Yusuf Altuntas (oud-voorzitter ISBO) vertelt hoe de beide lesboeken tot stand zijn gekomen (Parool 21/9/2019).
  UPDATE: En de huidige voorzitter verdedigt zich samen met de auteur:’Wij willen onze leerlingen juist meegeven dat homogeweld niet is toegestaan’ (Volkskrant 24/9/2019).

 4. Wes Holleman zegt:

  Onder de titel Godsvruchtige burgerschapsvorming (13/10/2019) heb ik nog een bijdrage aan de discussie trachten te leveren.