Wat maakt het leraarschap onaantrekkelijk?

Alom maakt men zich zorgen over het oplopende tekort aan po- en vo-leraren. Een paar maanden geleden heeft de Onderwijsraad aanbevolen een interdepartementale taskforce op te richten om dit urgente probleem aan te pakken. Volkskrantjournalist Carlijne Vos wijdde er deze week een redactioneel commentaar aan. Zij suggereert dat de personeelsschaarste te wijten is aan de hoge werkdruk en de lage salarissen van leraren. Maak het leraarsberoep aantrekkelijker door verhoging van de salarissen en verlaging van de werkdruk, en de gegadigden zullen allengs toestromen om de vacatures te vervullen. Daarnaast noemt ze nog enkele andere maatregelen: differentieer het functiegebouw zodat de leraren ontlast worden door lager opgeleide en lager betaalde krachten; stimuleer potentiële leraressen om voltijds te gaan werken; en zorg voor flankerend beleid (betaalbare kinderopvang en minder verplicht-vrijwillige mantelzorg).
Maar ik vraag me af of er niet méér factoren zijn die het leraarsberoep onaantrekkelijk maken. In bijgaande tabel A heb ik de door Vos genoemde factoren in romein opgenomen, terwijl mijn aanvullingen in cursief zijn weergegeven. Om te beginnen heb ik ad 1 de hoge werkdruk trachten te specificeren. Vervolgens heb ik ad 2 en 3 de onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en het ontbreken van flankerend beleid uitgewerkt. Maar, dan nog, blijft er onder 4, 5 en 6 een hele reeks andere factoren over die het leraarsberoep onaantrekkelijk kunnen maken of die ertoe kunnen leiden dat leraren na enige jaren alsnog voor een baan buiten het onderwijs kiezen. Maar ik geef toe: tabel A is slechts een lijst met subjectieve impressies, niet gebaseerd op betrouwbare onderzoeksdata en analyses.
Bron: Commentaar Carlijne Vos (VK 18/7/2018)

2 reacties op “Wat maakt het leraarschap onaantrekkelijk?”

  1. Wes Holleman zegt:

    Op 24 augustus stuurden de bewindslieden van OCW een Kamerbrief over het terugdringen van het lerarentekort. PO In Actie is teleurgesteld dat de salarisachterstand van PO-leraren en de klassengrootte niet worden aangepakt (NRC 24/8/2018).

  2. Wes Holleman zegt:

    In de NRO-Kennisrotonde (10/10/2019) worden antwoorden gezocht op de volgende vragen: Wat zijn (belangrijkste) redenen voor uitval van vo-leraren uit het beroep in de eerste vijf jaren? En is dit anders dan in andere beroepssectoren?