Wat is integer handelen? (III)

Wes Holleman | 22-09-2019 | permalink

Van bestuurders van hogeronderwijsinstelingen mag worden verwacht dat ze niet slechts integer, maar in alle opzichten ‘gewetens­vol’ handelen. In het kwartaalblad Th&ma Hoger Onderwijs (2019-3) wordt deze stelling verdedigd door Stavros Zouridis, hoog­leraar Bestuurs­kunde aan de Universiteit Tilburg. Van onkreukbaar handelen (negatieve integriteit) spreekt hij als de actor afziet ‘van onbehoorlijk en ongeoorloofd gedrag’ (strafbare plichtsverzaking) in het licht van de regels die voor de uitoefening van zijn of haar functie gelden. Met gewetensvol handelen (positieve integriteit) bedoelt Zouridis het gedrag van een instellings­bestuurder die zich niet alleen onkreukbaar toont maar zich ook door ‘hogere en striktere morele normen’ laat leiden, waaronder normen die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs [i.p.v. de uitsluitende focus op (…) studentenaantallen en geld], met deugdelijk onderzoek [i.p.v. tellen van publicaties]’ en ‘met een langetermijnperspectief [i.p.v. het bestuurlijk opportunisme van korte­termijn­doelen].’ Het gaat tevens om normen die te maken hebben met ‘excellente organisaties [i.p.v. gebureaucratiseerde organisaties]’ en met ‘professionele sturing’ [i.p.v. bureaucratische sturing].
In een eerder blogbericht (22/5/2012) heb ik het onderscheid tussen integer handelen enerzijds en gewetensvol/toegewijd handelen anderzijds trachten uit te werken. Daarbij mikte ik niet op het handelen van instellingsbestuurders in het hoger onderwijs maar op dat van rank-and-file leraren in het voortgezet onderwijs. En ik kwam niet op een eenvoudige dichotomie maar op een 2×5-tabel uit, want het onderscheid tussen integer en gewetensvol/toegewijd handelen krijgt een andere inhoud, al naargelang de referentiegroep die door de leraar of docent gekozen wordt:
Ref.1: de school waar ik werk (het bedrijfsbelang)
Ref.2: mijn professionele beroepsgroep (het belang van onze leerlingen/cliënten)
Ref.3: mijn vakbond of gilde (onze belangen als collega’s/gildebroeders)
Ref.4: mijn leefgemeenschap/samenleving (onze belangen als leden/burgers)
Ref.5: ik als zelfstandige mens (mijn eigen doelen, behoeften en belangen)

Seksrelaties met meerderjarige studenten (III)

Wes Holleman | 10-03-2019 | 1 Reactie » | permalink

De University of Michigan (UM) heeft nieuwe regels ingevoerd over de relaties van onderwijs­gevenden met studenten (Chronicle H.E. 25/2/2019). De UM wil bewerkstelligen dat onder­wijsgevenden voldoende professionele distantie tegenover studenten bewaren en dat met name seksuele, romantische en liefdesrelaties met studenten vermeden worden. Zelfs incidentele dates worden als on­professioneel bestempeld. Dat klinkt misschien spartaans, maar het gaat dan ook om gewichtige aangelegenheden. Enerzijds verkeren studenten in een afhankelijk­heids­relatie tot onderwijsgevenden: ze moeten worden beschermd tegen avances van die zijde (en tegen hun eigen neiging om beschutting bij ‘machthebbers’ te zoeken). Anderzijds gaat het om het be­waren van de integriteit van de onderwijsprofessionals opdat zij hun taken optimaal kunnen ver­vullen. De nieuwe regels vormen een logisch sluitstuk van drie arbeidsrechtelijke bepalingen die voor alle UM-werknemers gelden. Deze bepalingen worden hier door mij geparafraseerd:
1. CONFLICT OF INTEREST(S): [Van feitelijke, potentiële of schijnbare belangen­verstrenge­ling is sprake wanneer] the em­ployee’s outside interests, be it professional, personal, or economic, [might] conflict with Our interests or with his commitment to Us, to Our students, sponsors, patients, or to other parties to whom We have a duty. [The conflict can manifest itself in:] com­promising his judgment; biasing the nature or direction of his research; influencing his decision or behavior with respect to teaching and student affairs, appointments and promo­tions, uses of Our resources, interactions with human subjects, or other matters of interest to Us; or resulting in a personal or family member’s gain or advancement at the expense of Us [family members include spouse, domestic partners and dependents].
2. CONFLICT OF COMMITMENT: [Van een feitelijk, potentieel of schijnbaar conflict op het gebied van betrokkenheid/loyalitei­ten/verplichtingen is sprake wanneer] the employee’s exter­nal relationships or activities [might] interfere or compete with Our educational, research, or service missions, or with his ability or willingness to perform the full range of responsi­bilities associated with his position.
3. SELF-INTEREST VS. INSTITUTIONAL INTEREST: Als conflicten ad 1 en/of 2 zich aandienen, moeten stappen worden ondernomen om het belang van integere functievervulling veilig te stellen. In 3.1 en 3.2 geeft de UM een nadere aanvulling of uit­werking. In dat verband kan ook een bepaling (3.3) worden genoemd die voor Nederlandse rijksambtenaren geldt. Ik geef wederom mijn eigen parafraseringen:
3.1 Abuse of position and influence by employee: the use of his official position or influence to further his personal gain or ad­vancement (or that of family members or personal associates) at Our expense and against Our policy, is forbidden.
3.2 Abuse of resources by employee [including: facilities, personnel, students, equipment, confidential information]: generally, the use of Our resources for purposes unrelated to Our missions is forbidden.
3.3. Geschenken et cetera (GIR 4.1.1): niet alleen is het aannemen van steekpenningen verboden, maar ook het vorderen, verzoeken of aannemen van persoonlijke vergoedingen, beloningen, giften, diensten, uitnodigingen of beloften (tenzij het bevoegd gezag dat goedvindt).

Ethisch leiderschap op school

Wes Holleman | 20-02-2019 | permalink

De Engelse Onderwijsinspectie, Ofsted, gooit het roer om (Guardian 6/1/2019). Zij heeft in concept een nieuw Toezichtkader gepubliceerd waarin leerlinggerichte kwaliteit centraal staat. Scholen worden voortaan niet meer uitsluitend op hun rendements­cijfers afgerekend en ze kunnen van een koude kermis thuiskomen als zou blijken dat ze minder-vlotte leerlingen opportu­nistisch naar een lagere leerweg doen afstromen.
De nieuwe koers komt niet uit de lucht vallen. Inspecteur-generaal Amanda Spielman nam na haar aantreden, begin 2017, zitting in de Ethical Leadership Commission, die was opgezet door organisaties van schoolleiders om een uitweg te bieden uit de morele dool­hof waarin school­leiders terecht zijn gekomen ten gevolge van het eenzijdige, opbrengstgerichte overheidsbeleid. In de Guardian (19/2/2019) wordt de commissie uitgeluid. In haar eindrapport heeft zij drie vervolgstappen aangekondigd:
a) Schoolleiders uit het p.o., v.o. en mbo worden uitgenodigd zeven ethische waarden en zeven deugden (pp. 10-11) te onderschrij­ven, die richting kunnen geven aan hun handelen. De zeven waarden zijn geïnspireerd op de Nolan Principles die in het Verenigd Koninkrijk van kracht zijn voor diegenen die publieke functies bekleden of publieke diensten verlenen.
b) Om deze waarden en deugden in de praktijk te leren toepassen, worden aan de schoolleiders trainingsmogelijkheden aangeboden, en deze waarden en deugden worden ook behandeld in leiderschaps- en governanceprogramma’s (en in de toekomst hopelijk ook in de reguliere pro­gramma’s voor de lerarenopleiding en voor de ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap).
c) Er wordt bij het eerbiedwaardige Chartered College of Teaching een ‘ethisch forum’ op­gericht om ethische kwesties te bespreken en de uitkomsten daarvan naar de schoolleiders te dissemineren.

Wat is integer handelen? (II)

Wes Holleman | 16-01-2018 | permalink

Wat is integriteit, vraagt filosofe Marjan Slob zich af (Volkskrant 15/1/2018). Dat is volgens haar “de kwaliteit om [weliswaar te laveren tussen onvoorziene gebeurtenissen, maar toch] steeds terug te keren naar je eigen zwaartepunt”, “naar een diep ingedaalde morele basishouding”; de kwaliteit dus om in je handelen trouw te blijven aan de eigen overtuigingen: opvattingen die aan je handelen “innerlijk gewicht en daarmee stabiliteit geven”. Slob geeft hier een wetenschappelijke, waardenvrije definitie van integriteit. Zo kan een leerling zichzelf integer noemen als hij principieel weigert om te klikken over spiekgedrag van medeleerlingen. Zijn morele basishouding is dat je loyaal moet blijven aan de groep waartoe je behoort. Vanuit zijn optiek is het immoreel om groepsgenoten te verlinken.
Maar uit de context maak ik op dat Slob eigenlijk een ‘hogere’ moraal op het oog heeft. Met de “diep ingedaalde morele basishouding” doelt ze op de ethische normen en waarden die gelden in een professionele beroepsgroep, in een bedrijf c.q. organisatie, of in een hele arbeidssector en die door de beroepsbeoefenaars, bestuurders en medewerkers moeten worden geïnternaliseeerd en nageleefd. Iemand wordt integer genoemd als hij of zij die ethische normen en waarden consequent tot richtsnoer neemt en zich niet laat leiden door eigenbelang of door de particuliere belangen van groepsgenoten en van groeperingen waartoe hij of zij behoort.
Bron: Marjan Slob, “Een goede bestuurder is een duikelaar” (VK 15/1/2018, achter betaalmuur)

Oudjaar 2017: de leerling centraal?

Wes Holleman | 30-12-2017 | permalink

Dit jaar verschenen er 22 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. Een schrale oogst dus, maar mijn echtgenote en ik hadden dit jaar nou eenmaal een paar grote projecten om handen. De inhoudsopgave van het weblog tref je HIER aan.
Waar ik bijvoorbeeld nog niet over geschreven heb, is de rapportage van de Onderwijsraad die “De leerling centraal?” als titel had (4/7/2017). Het was een verkenning, gedaan in opdracht van OCW, over de vraag in hoeverre scholen, en de onderwijsgevenden daarbinnen, de leerling centraal moeten stellen. De verkenning omvatte drie voorstudies en een eindrapport.
Voor de beroepsethiek van onderwijsprofessionals is dat een belangrijk onderwerp. In hoeverre kunnen zij de beroepsethiek van professionele hulpverleners zoals artsen, psychologen en maatschappelijk werkers tot richtsnoer nemen? Voor professionele hulpverleners geldt als norm dat ze de belangen van hun patiënt of cliënt centraal moeten stellen. Maar voor onderwijsprofessionals gelden ook concurrerende normen, vergelijkbaar met die van een keuringsarts of bedrijfsarts: ze moeten bijvoorbeeld een objectief oordeel vellen over de prestaties van de leerling of student en vaak zijn er daaraan harde consequenties verbonden (ik geef je een onvoldoende tentamencijfer en dat betekent dat je het tentamen over een half jaar moet herkansen en als je het dan nóg niet haalt, zul je de opleiding moeten verlaten).
Mijn goede voornemen voor 2018 is dat ik de verkenning van de Onderwijsraad ga bestuderen en dat ik mijn bevindingen in de vorm van een blogbericht ga rapporteren.

Oudjaar 2016: inclusief ontwerpen

Wes Holleman | 30-12-2016 | 2 Reacties » | permalink

Dit jaar verschenen er 63 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhouds­opgave tref je HIER aan. In maart schreef ik over de voors en tegens van Toetsen met Tijdslimiet (16/3/2016). De staat New York (USA) had namelijk in februari aangekondigd dat de standaardtoetsen in het basis- en voortgezet onderwijs voortaan een onbeperkte tijdsduur hebben. Iedere individuele leerling krijgt dus zoveel tijd als hij (zij) nodig heeft om te laten zien in hoeverre hij (zij) de getoetste stof beheerst.
In Nederland en Vlaanderen wordt de tijdsduur voor het afleggen van toetsen en tentamens gewoonlijk strakker gelimiteerd, maar onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht ‘redelijke aanpassingen’ te doen voor leerlingen en studenten die met een functie­beperking te kampen hebben (zie bijvoorbeeld het Examenblad 2017 voor vo-leerlingen). Daartoe moeten betrokkenen een medisch attest overleggen. De afgelopen maanden kwam de groei van het aantal dyslexieverklaringen in het nieuws. Het ministerie van OCW (20/12/2016, 22/4/2016) vreest dat die vaak te gemakkelijk worden verstrekt, hetgeen gebrekkige taalvaardigheden bestendigt.
Het is overigens de vraag of de limitering van de tijdsduur van toetsen en tentamens uitsluitend op organisatorische of bedrijfs­economische over­wegingen berust. Tracht men op die manier misschien tevens te meten in hoe­verre de leerling/student in staat is onder tijdsdruk te presteren? Drie jaar geleden (29/1/2014) betoogde Han van der Maas, hoogleraar Psycho­logische Methodenleer, zelfs dat de toekenning van extra tentamentijd aan dyslectici de kwaliteit van hun diploma dreigt aan te tasten, aangezien dan onvoldoende gegarandeerd kan worden dat ze aan competentie-eisen op het gebied van Werktempo beantwoorden.
De Dienst Studentenvoorzieningen van de KU Leuven heeft een andere reden om de dyslexie­verklaringen ter discussie te stellen: de Dienst laat zich inspireren door het ideaal van Inclusief Ontwerpen (weekblad Veto 4311 p.3, 4302 p.12). Naarmate je de toegestane tijdsduur van tentamens krapper bemeet, vergroot je het percentage studenten dat tussen wal en schip raakt en verhoog je de bureaucratische regeldruk om te bepalen wie aanspraak kan maken op aangepaste voorzieningen. Maar de Dienst wil dat omkeren: wat zou er gebeuren als je de toegestane tentamenduur voor álle studenten verlengt, zodat dyslectische studenten niet meer in een uitzonderingspositie worden geplaatst? Er wordt dus gezocht naar een inclusieve vorm­geving van [passend onderwijs en] passende toetsing/tentaminering. In dat zoekproces wordt men tevens geconfronteerd met de vraag binnen welke grenzen Design4All realiseerbaar is en welke oplossingen gekozen moeten worden om eventuele ongewenste neveneffecten te ondervangen.

Integriteit van academisch onderwijs

Wes Holleman | 18-05-2015 | 1 Reactie » | permalink

Aan de Vrije Universiteit (VU) is dr. Gjalt de Graaf benoemd tot hoogleraar Integriteit van Academisch Onderwijs. Hij bekleedt de gelijknamige ‘onderwijsleerstoel’. Wat is dat nou weer? Ik denk dat een onderwijshoogleraar de opdracht heeft onderzoeks- en onderwijstaken te verrichten die ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs in een bepaalde opleidingssector. Een onderwijshoogleraar Geneeskunde bijvoorbeeld doet dingen om de medische opleiding beter te maken. Zijn onderzoeksobject is het medisch onderwijs, maar voor zijn projecten geldt als bijkomende eis dat ze relevant zijn voor de verbetering van de artsenopleiding. Bovendien wordt van hem verwacht dat hij de nodige inspanningen levert om de beoogde innovaties daadwerkelijk tot stand te brengen. Hij moet, met andere woorden, onderwijskundig leiderschap uitoefenen om de hem toe­gewezen opleidingssector door middel van onderzoek, onderwijs en dienstverlening te verbeteren.
Welke opleidingssector is aan de leerstoel van Gjalt de Graaf toegewezen? Zijn leer­opdracht betreft het academisch onderwijs, oftewel het onderwijs dat door universiteiten verzorgd wordt. Maar hij dient zich te richten op één aspect van dat onderwijs. Met zijn onderzoek, onderwijs en dienstverlening moet hij ertoe bijdragen dat universitaire opleidingsinstituten, en de docenten en examinatoren daarbinnen, hun opdracht onkreukbaar (integer) vervullen.
Eén zinsnede in het Amsterdamse nieuwsbericht (29/4/2015) brengt me echter enigszins in verwarring. Volgens de nieuw­bakken hoogleraar omvat zijn leeropdracht tevens de vraag hoe universitaire opleidingsinstituten hun studenten kunnen begeleiden om integere academici of professionals te worden. Dat begrijp ik niet helemaal. Volgens zijn leeropdracht moet hij zich richten op integriteit als attribuut van academisch onderwijs: het onderwijs moet integer zijn. Hoe komt hij dan tot het idee zich mede te moeten richten op integriteit als onderwijsdoel van de universitaire opleiding? Moet zijn leerstoel er mede toe bijdragen dat aanstaande artsen of bankiers goed onderwijs in de beroepsethiek krijgen? Neen, uitgaande van zijn leeropdracht moet Gjalt de Graaf zich volgens mij beperken tot de beroepsethiek van universitaire docenten.

Vlaamse kinderrechten: straffen op school

Wes Holleman | 11-05-2015 | permalink

In Vlaanderen hebben ze een Kinderrechtencommissaris, vergelijkbaar met de Kinder­ombudsman in Nederland. Hij heeft onlangs een handleiding gepubliceerd over de juridische grenzen van straftoemeting op school. Hier een korte bloemlezing.
Leerplichtige leerlingen hebben recht op onderwijs. Bij het opleggen van straffen mag de school niet lichtvaardig inbreuk maken op dat recht (pp.43-44). Straffen mogen er niet toe leiden dat de leerling belemmerd wordt in z’n schoolse vorderingen. Dat geldt ook als de leerling voor een bepaalde tijd de toegang tot de klas ontzegd wordt.
Leerlingen hebben recht op een menswaardige behandeling. Hardhandige of ver­nederende bejegening is daarmee in strijd, en dat geldt ook voor opgelegde straffen (pp.44-45).
Mag de school persoonlijke bezittingen (bv. een mobieltje) in beslag nemen? Nee, alleen politie en justitie zijn daartoe bevoegd, maar de school mag bezittingen wel tot het einde van de schooldag in bewaring nemen (pp.46-47). Evenmin mag de school zich het recht toe-eigenen leerlingen te fouilleren of de inhoud van schooltassen en kluisjes te inspecteren, tenzij de leerling daarin toestemt.
In het Vlaamse onderwijsrecht kent men sinds 2014 drie vormen van schorsing of uitsluiting (pp.54-90): preventieve schorsing als aanloop tot een tuchtrechtelijke beslissing (maximaal één week voor basisscholieren en maximaal twee voor middelbare­scholieren), schorsing als tuchtmaatregel (maximaal drie weken) en definitieve verwijdering als tuchtmaatregel. Tucht­rechtelijke schorsing en uitsluiting, met allerlei procedurele rechtswaarborgen omkleed, worden opgelegd als de leerling de schoolregels in zodanige mate schendt dat het normale onderwijsgebeuren of de integriteit en veiligheid van anderen ernstig belemmerd of in gevaar wordt gebracht. Volgens de kinderrechtencommissaris mag de duur van de preventieve schorsing niet langer zijn dan nodig is om tot een tuchtrechtelijke beslissing te komen, moet de duur ervan in mindering worden gebracht op die van de tuchtrechtelijke schorsing en moet men tijdens de schorsingsperiode(n) zoveel mogelijk tegemoetkomen aan het recht op onderwijs.

Respectloos leraarsgedrag

Wes Holleman | 10-05-2015 | permalink

De artikelen in de Journal of Academic Ethics gaan meestal over plagiaat en fraude van leerlingen/studenten of onderzoekers, doch soms worden we op een heel ander onderwerp vergast. Zoals dit keer (13:2, p.121-134, juni 2015). Leraren en leerlingen behoren respectvol met elkaar om te gaan, maar hoe kunnen we dat concretiseren? De ander wordt niet behandeld met de egards die hem of haar toekomen. De Israëlische auteurs hebben, voor hun multiculturele samenleving, een vragenlijst ont­wikkeld om te meten in hoeverre studenten het gedrag van hun docent respectloos (FI) vinden. Bijvoorbeeld: hij/zij behandelt mij neerbuigend en als ik iets niet snap drijft hij/zij de spot met mij.
Verder maken de auteurs aannemelijk dat er bij studenten ook stabiele disposities meespelen. Als je minder vertrouwen in de goedheid/rechtvaardigheid van docenten (FJ) of van de medemens (BJW) hebt, ben je eerder geneigd een gedraging van je docent als respectloos te karakteriseren. Het gaat om studenten die bijvoorbeeld laag scoren op: ik word in het dagelijks leven gewoonlijk rechtvaardig behandeld (BJW), of ik word gewoonlijk rechtvaardig behandeld door docenten (FJ).
Eigenlijk ben ik ook wel nieuwsgierig naar het effect van andere disposities, zoals het rechtvaardigheidsgevoel van studenten. Bijvoorbeeld: ik erger me als mensen onrechtvaardig behandeld worden. Maar nog fundamenteler is de vraag welke maat­staven door studenten worden aangelegd om te beoordelen of iets onrechtvaardig is. Welke rechten menen zij dat hun toe­komen? Een extreme dispositie zou zich bijvoorbeeld manifesteren in: ik weiger te accepteren dat een ander mij uit hoofde van z’n functie de wet voorschrijft. En maken de achtergrondkenmerken van de docent daarbij nog wat uit (leeftijd, geslacht, huidskleur, etc.)? Bijvoorbeeld: ik weiger te accepteren dat niet-blanken (c.q. vrouwen) mij de wet voorschrijven.
Tot slot wil ik graag een opmerking van andere orde maken: onderwijsonderzoekers wordt soms verweten dat hun levens­vreemde vraagstellingen en redeneringen weinig nut hebben voor de onderwijspraktijk. Dat kun je van dit project niet zeggen.

Koninklijke Maatschappij der Onderwijskunst (II)

Wes Holleman | 24-03-2015 | permalink

Er komt in Engeland een onafhankelijk College of Teaching, een soort Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Onderwijskunst. De regering heeft een startsubsidie toegezegd (Daily Telegraph 20/3/2015), maar het wordt een privaat­rechtelijke organisatie die in principe op de contributies van professionele leraren draait. De kwartiermakers van Claim Your College hebben een organisatie van en voor professionals voor ogen die zich op de kwaliteit en ontwikkeling van de professionele beroepsbeoefenaars richt. Het College bemoeit zich niet met tuchtrechtelijke beroepsverboden, want die vallen sinds enige jaren onder een overheidsorgaan. Het College is onafhankelijk, staat los van de vakbonden en van de overheid, en het lidmaatschap is uiteraard vrijwillig.
NASUWT, een van de drie grote onderwijsvakbonden, staat kritisch tegenover het College of Teaching zolang de plannen niet beter zijn uitgewerkt. Wordt het niet een eliteclub, met zijn jaarlijkse contributie van 150 pond voor full- en 70 pond voor associate-members? En gaat zij niet op de stoel van de vakbonden zitten? Op persoonlijke titel voeg ik eraan toe: wat betekent het dat ook scholen er lid van kunnen worden? en wie garandeert dat het niet, net zoals in Nederland, uitdraait op publiek­rechtelijke regulering van de beroeps­uitoefening (verplichte nascholing in combinatie met verplichte inschrijving in een wettelijk erkend Lerarenregister)?